Skip to main content

LATİSSİM KOZMETİK PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKET
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterilerimiz;
Latissim Kozmetik Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi (“Latissim” ) olarak kişisel verilerinizi koruma altına aldığımızı ve bu konuda gerekli özen yükümlülüğü çerçevesinde tarafınıza bilgilendirme sağlamak istemekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca şirketimiz çalışanlarına ve şirketimiz ile bağlantılı tüm kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması faaliyetlerini kanuna uygun olarak veri işleme faaliyetini gerçekleştirmekteyiz.

1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu madde 10 kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu Latissim olarak, kişisel verilerin işlenmesinde başta ilgili kanunun uygun gördüğü kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun tutularak kişisel verilerinizi doğru, güncel, açık, belli amaca yönelik olarak, işlendiği amaca bağlantılı ve ölçülü şekilde, ve ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza ederek uygulayacak, bununla beraber veri politikası gereğince imha, silme, anonimleştirme kriterlerine de uygun olarak veri işleme faaliyetlerini ve veri koruma politikasını gerçekleştirecektir.

2. AMAÇ

Latissim olarak kişisel verilerini aşağıda detaylı olarak yer alan amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;
Latissim amaca uygun şekilde şirket faaliyetlerini ve hizmetlerini gerçekleştirebilmek,
Müşterilerimize sunmuş olduğumuz bu hizmetlerden yararlanmasını sağlayacak faaliyetlerde kullanabilmek,
Gerek otomatik verilerle, gerek internet ortamında, gerekse fiziki belgeler ile belge ve yer alan verilerinizin ilgili belgeler üzerinde düzenlenmesini sağlamak,
Müşterilerimizi genel olarak faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek,
Müşterilerimizin şikayetlerini internet ortamından ve fiziki ortamdan ilgili departmanlara taşıyarak bu şikayetlere en hızlı şekilde geri dönüş yapabilmek,
6698 sayılı kanun başta olmak üzere sair tüm mevzuatlar gereği yasal haklarımızı kullanabilmek,
İnternet ortamı ile beraber değerli müşterilerimizin şirkete olan fiziki ziyaretlerinin kayıt altına alabilmek,
Şirketimiz ve sizleri güvence altına alabilmek adına sadece kanunların getirmiş oldukları yükümlülükler uyarınca güvenlik faaliyetlerini yürütebilmek,
Şirketimiz nezdinde yapılmış ve yapılması planlanmış olan işe alım süreçlerini en doğru şekilde takip edebilmek ve geri dönüşlerini sağlayabilmek.

3. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA YÖNTEMLERİ

Latissim ile fiziki ve sanal ortamda paylaşmış olduğunuz veriler 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca açık rızanız alınarak ve gerektiği takdirde ilgili kanunun öngördüğü istisnai haller kapsamında açık rızanız alınmaksızın işlenmektedir. Tüm kişisel verileriniz kanunun ön gördüğü şekilde güncellik ilkesine uygun olarak şirketimizce denetim altında tutulmaktadır. Tüm sair mevzuatlar kapsamında birçok idari ve teknik araçla verileriniz çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. Siz değerli müşterilerimizin verilerini gerek uluslararası gerekse ülkemiz mevzuatlarında yer alan güvencelerle koruma altına alarak sürekli bir denetim altına alarak sadece amaca uygun olarak işlemekte ve korumaktayız.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞIMI

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunumuzun 8. ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz ancak burada yer alan şartların varlığı halinde sınırlı olarak, aydınlatma metnimizin 2.maddesinde yer alan amaçlara uygun olarak diğer bir deyişle siz müşterilerimizin hizmet faaliyetlerinden yararlanması ve şirketimizin hizmet faaliyetlerini yürütebilmesi adına gerekli olduğu takdirde paylaşım içerisinde alınmaktadır. Ulusal ve uluslararası kanun yükümlülüklerinden doğan şirket yetkileri kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile beraber sadece amaca uygun ve ölçülü şekilde veri paylaşımları gerçekleştirilmektedir.

5. MÜŞTERİLERİMİZİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen müşterilerimizin hakları 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 11.maddesi uyarınca belirtilmiştir;
Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6. İLGİLİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ BAŞVURU TALEPLERİNİZ

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13.maddesi uyarınca bu konudaki taleplerinizi yazılı olarak veya Latissim ’in belirlediği yöntemler ile tarafımıza iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimizin belirlediği yöntemler aşağıda yer almaktadır.
Kişisel Verileri Koruma ile ilgili taleplerinizi Veri Sahibi Başvuru Formu yer alan başvuru formu üzerinden veya kurumumuzdan fiziksel olarak talep edebileceğiniz kişisel verileri koruma formunu güvenli elektronik imza ile info@latissim.com adresine veya ilgili talebinizi noter aracılığı ile “Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Nezih Barut Cad. Spradon Residence. No:9. İç Kapı No:3. Başakşehir/İstanbul” adresine talebinizi kimlik bilgileriniz ve talebiniz açık olarak anlaşılacak şekilde gönderebilir veya fiziksel olarak elden teslim edebilirsiniz.

Başvuru Formu

Kişisel Veri Politikası

Yardım merkezine hoşgeldiniz.

WhatsApp
Sizi Arayalım